martedì 27 aprile 2010

Alķīmiskais simbolisms manos meklējumos

Hermētisko tekstu lasīšana bija apgaismojoša. Tā noteica mana prāta sava veida pārveidošanos, iepazīstot pašai sevi, tā bija kaut kas līdzīgs pašanalīzei, kas mani noveda pie apziņas dot priekšroku sapņu, murgu un halucināciju tēliem. Mēģinu atklāt patiesās saiknes starp lietām, izmantojot intuitīvu, nevis racionālu pētīšanas metodi.

riflessioni_ermetiche_1     riflessioni_ermetiche_2

Kad es strādāju, cenšos attālināties no sava laika kultūras un pievēršos atšķirīgas poētiskas valodas meklējumiem, kura būtu cik vien iespējams abstrakta un atrauta no realitātes: šis zīmējumu cikls patiešām ir ārpus konkrēta vēsturiski kulturāla konteksta un tiecas uz nozīmju universalizāciju un abstraktumu.

riflessioni_ermetiche_7     riflessioni_ermetiche_8

Es atveidoju īstenību, izmantojot ideju analoģijas un asociācijas. Un elementu, kuri pieder pie nozīmes pretējām dimensijām un kuri parasti nekad netiktu sasaistīti kopā, tuvināšanas brīdī tēli man šķiet sarežģīti, divdomīgi un neskaidri, bez vienas un skaidras jēgas, lielākajai daļai nesaprotami. Tie mani pārsteidz un tādējādi kļūst par „atvērtiem” tēliem.

Cilvēka prāts ir bezgalīga atmiņu un sajūtu krātuve, personīgās zemapziņas un vēsturiskās atmiņas neizpētāma mājvieta. Ikviens no mums ir apveltīts ar spēju brīvi interpretēt tēlus, izmantojot personīgo simboliku, kas var mūs novest pie universālo ideju nezināmā centra meklējumiem.

Lolita

Il simbolismo alchemico nella mia ricerca

La lettura dei testi ermetici è stata illuminante, ha determinato una specie di trasmutazione della mia mente attraverso la conoscenza di me stessa, è stata una specie di autoanalisi che mi ha portato alla consapevolezza nel privilegiare le immagini del sogno, dell’incubo, dell’allucinazione. Avvalendomi di un metodo investigativo non razionale ma intuitivo cerco di scoprire i legami veri tra le cose.

riflessioni_ermetiche_1     riflessioni_ermetiche_2

Quando lavoro tendo ad allontanarmi dalla cultura del mio tempo e mi impegno nella ricerca di un diverso linguaggio poetico, che sia il più possibile astratto e disgiunto dalla realtà: questo ciclo di disegni infatti, è fuori da un contesto storico-culturale concreto, e tende all’universalizzazione e all’astrattezza dei significati.

Interpreto la realtà mediante l’uso di analogie e di associazioni di idee. E nel momento dell’avvicinamento tra i fattori che appartengono a opposte dimensioni di significato, e che normalmente non verrebbero mai legati insieme, le immagini mi appaiono complesse, ambigue, oscure, prive di un senso unico e chiaro, incomprensibili ai più e mi sorprendono, diventano così immagini “aperte”.

riflessioni_ermetiche_7     riflessioni_ermetiche_8

La mente umana è un serbatoio immenso di ricordi e sensazioni, sede inesplorabile dell’inconscio personale e della memoria storica. Ognuno di noi è dotato di capacità  di una libera interpretazione delle immagini attraverso una simbologia personale che può condurci alla ricerca del centro ignoto delle idee Universali.

Lolita

lunedì 26 aprile 2010

CORPUS HERMETICUM. Tifana Art Gallery. RIGA

riflessioni_ermetiche_33

Prieks Jus uzrunat ,lai aicinatu ienakt makslas galerija "TIFANA"- 27 APRILI,2010, lai tiktos ar makslinieci Lolitu Timofeevu personalizstades "Corpus Hermeticum" atklasana.

No plkst .18.00-21.00 "  Cilveka apzinas diferencesanas procesu pavada nepartraukta pareja vai kustiba no mitiskas izteles uz simbolisku reprezentaciju." /   fragm. no Roberta Muka gramatas "Cela uz Rietumu nirvanu caur Latviju"/

P.S. simbols-maksliniecisks tells,kas izteic kadu ideju.
Ar cienu makslas galerijas vaditaja Ilze Kuisele
www.tifanagallery.com, e mail tifana@one.lv +371 29196061 RIGA, JANA iela N16.
Izstade bus apskatama lidz 1 julijam.

Lolita

CORPUS HERMETICUM. Allla Tifana Art Gallery. Riga

 

riflessioni_ermetiche_33

Ciao a tutti!

Il  27  Aprile  alle ore  18.30   presso:

Tifana Art Gallery  a  Riga  si  inaugura  una  mia  mostra  personale intitolata  CORPUS HERMETICUM.

La  mostra  è  costituita  da  39  disegni  su  carta.

È una  piccola  anteprima  di  una  grande mostra  sulla  quale  sto  lavorando  ormai  da  più  di  tre anni.

Lolita

venerdì 23 aprile 2010

Braucu uz Rīgu!

Un piedāvāju jums izstādi. Savā dzimtajā pilsētā jau esmu rīkojusi dažas ekspozīcijas, bet šī būs īpaša, jo atklāj manu zemapziņas saikni ar šīs pilsētas vēsturi un tās simboliem. Es atklāju, ka vienmēr esmu pētījusi arhetipiskās pasaules atmiņu un ka savā darbā alķīmisko simbolismu esmu izmantojusi jau sen, pati to neapzinādamās. Šie elementi manī jau mita, un nevarēja būt savādāk tieši tādēļ, ka esmu dzimusi un augusi Rīgā, simbolu piepildītā pilsētā. Kopš bērnības mani valdzināja tās noslēpumi. Pētīju pilsētu, uz tās ēkām atklājot tādus savdabīgus tēlus kā zēnu ar trepēm, garīgās augšupejas simbolu; ērgli, neglītā matērijā ieslodzītu gara simbolu; vilku, antimona simbolu un visbeidzot zēnu ar grāmatu, iniciācijas simbolu. Manai iztēlei nebija miera.
 


  Iespējams, lielākā daļa Rīgas arhitektu šos simbolus izmantojuši neapzināti, daži, kā tas ir gadījumā ar leņķmēru un cirkuli, kuri atrodas uz kāda nama Vecrīgā (pilsētas viduslaiku daļā) - pauduši skaidru atsauci uz Masonu kustību, kas, kā mēs zinām, idejas ir smēlusi alķīmijas simbolikā. Lolita Timofejeva

Parto per Riga...

…per fare una mostra! Nella mia città natale ho già fatto alcune esposizioni, ma questa sarà particolare perché rivelerà il legame del mio inconscio alla storia di questa città e ai suoi simboli.


  
Ho scoperto di aver esplorato la memoria del mondo archetipico e di aver usato da sempre il simbolismo alchemico nel mio lavoro senza però accorgermene. Questi elementi erano già dentro di me e non poteva essere diversamente, proprio perché sono nata e cresciuta a Riga, una città popolata dai simboli. Sin dall’infanzia ero attratta dai suoi misteri. Esploravo le vie, scoprendo sugli edifici presenze particolari come il ragazzo con la scala, simbolo di ascesa spirituale; l’aquila, simbolo di spirito costretto nella materia bruta; il lupo, simbolo dell’antimonio e infine il ragazzo con il libro, simbolo di iniziazione. La mia immaginazione non aveva pace.
 


  Probabilmente la maggior parte degli architetti di Riga hanno usato questi simboli inconsapevolmente, a parte alcuni, come nel caso della squadra e il compasso, collocati su un palazzo in Vecriga (parte medievale della città) - un riferimento chiaro alla Massoneria che, come sappiamo, ha attinto alla simbologia alchemica. Lolita Timofeeva

lunedì 5 aprile 2010

Lucca: Asta di Lu.C.C.A. per San Francesco. Aggiornamento


La serata con l’asta di beneficenza “Arte per l'Arte. Arte per la solidarietà” per sostenere il restauro della facciata della Chiesa di San Francesco a Lucca ha riscosso un grande successo di pubblico.
Circa 150 partecipanti e una raccolta finale di quasi 45.000 euro, che andranno a sostenere il restauro della bellissima chiesa francescana. Tra i quadri venduti c’era anche il mio. Era la prima asta che veniva organizzata nella città di Lucca.

Lolita

Un acaro pasquale


Guardate questo acaro gigante che ho incontrato a Pasqua nel bosco!

venerdì 2 aprile 2010

Artista lettone Lolita Timofeeva ha vinto la causa contro Edizioni QuattroVenti di Urbino


12 mila euro è costato alla casa editrice “lo scherzo” architettato da Enzo Rossi Roiss, il danno poteva essere minore se la casa editrice, palesemente rea, avesse proposto una transazione evitando così la causa. CONTINUA