Post

Visualizzazione dei post da aprile, 2010

Alķīmiskais simbolisms manos meklējumos

Immagine
Hermētisko tekstu lasīšana bija apgaismojoša. Tā noteica mana prāta sava veida pārveidošanos, iepazīstot pašai sevi, tā bija kaut kas līdzīgs pašanalīzei, kas mani noveda pie apziņas dot priekšroku sapņu, murgu un halucināciju tēliem. Mēģinu atklāt patiesās saiknes starp lietām, izmantojot intuitīvu, nevis racionālu pētīšanas metodi.      Kad es strādāju, cenšos attālināties no sava laika kultūras un pievēršos atšķirīgas poētiskas valodas meklējumiem, kura būtu cik vien iespējams abstrakta un atrauta no realitātes: šis zīmējumu cikls patiešām ir ārpus konkrēta vēsturiski kulturāla konteksta un tiecas uz nozīmju universalizāciju un abstraktumu.      Es atveidoju īstenību, izmantojot ideju analoģijas un asociācijas. Un elementu, kuri pieder pie nozīmes pretējām dimensijām un kuri parasti nekad netiktu sasaistīti kopā, tuvināšanas brīdī tēli man šķiet sarežģīti, divdomīgi un neskaidri, bez vienas un skaidras jēgas, lielākajai daļai nesaprotami. Tie mani pārsteidz un tādējādi kļū

Il simbolismo alchemico nella mia ricerca

Immagine
La lettura dei testi ermetici è stata illuminante, ha determinato una specie di trasmutazione della mia mente attraverso la conoscenza di me stessa, è stata una specie di autoanalisi che mi ha portato alla consapevolezza nel privilegiare le immagini del sogno, dell’incubo, dell’allucinazione. Avvalendomi di un metodo investigativo non razionale ma intuitivo cerco di scoprire i legami veri tra le cose.      Quando lavoro tendo ad allontanarmi dalla cultura del mio tempo e mi impegno nella ricerca di un diverso linguaggio poetico, che sia il più possibile astratto e disgiunto dalla realtà: questo ciclo di disegni infatti, è fuori da un contesto storico-culturale concreto, e tende all’universalizzazione e all’astrattezza dei significati. Interpreto la realtà mediante l’uso di analogie e di associazioni di idee. E nel momento dell’avvicinamento tra i fattori che appartengono a opposte dimensioni di significato, e che normalmente non verrebbero mai legati insieme, le immagini mi app

CORPUS HERMETICUM. Tifana Art Gallery. RIGA

Immagine
Prieks Jus uzrunat ,lai aicinatu ienakt makslas galerija "TIFANA"- 27 APRILI,2010, lai tiktos ar makslinieci Lolitu Timofeevu personalizstades "Corpus Hermeticum" atklasana. No plkst .18.00-21.00 "  Cilveka apzinas diferencesanas procesu pavada nepartraukta pareja vai kustiba no mitiskas izteles uz simbolisku reprezentaciju." /   fragm. no Roberta Muka gramatas "Cela uz Rietumu nirvanu caur Latviju"/ P.S. simbols-maksliniecisks tells,kas izteic kadu ideju. Ar cienu makslas galerijas vaditaja Ilze Kuisele www.tifanagallery.com, e mail tifana@one.lv +371 29196061 RIGA, JANA iela N16. Izstade bus apskatama lidz 1 julijam. Lolita

CORPUS HERMETICUM. Allla Tifana Art Gallery. Riga

Immagine
  Ciao a tutti! Il  27  Aprile   alle ore  18.30    presso: Tifana Art Gallery   a  Riga   si  inaugura  una  mia  mostra  personale intitolata  CORPUS HERMETICUM . La  mostra  è  costituita  da  39  disegni  su  carta. È una  piccola  anteprima  di  una  grande mostra  sulla  quale  sto  lavorando  ormai  da  più  di  tre anni. Lolita

Braucu uz Rīgu!

Immagine
Un piedāvāju jums izstādi. Savā dzimtajā pilsētā jau esmu rīkojusi dažas ekspozīcijas, bet šī būs īpaša, jo atklāj manu zemapziņas saikni ar šīs pilsētas vēsturi un tās simboliem.   Es atklāju, ka vienmēr esmu pētījusi arhetipiskās pasaules atmiņu un ka savā darbā alķīmisko simbolismu esmu izmantojusi jau sen, pati to neapzinādamās. Šie elementi manī jau mita, un nevarēja būt savādāk tieši tādēļ, ka esmu dzimusi un augusi Rīgā, simbolu piepildītā pilsētā. Kopš bērnības mani valdzināja tās noslēpumi. Pētīju pilsētu, uz tās ēkām atklājot tādus savdabīgus tēlus kā zēnu ar trepēm, garīgās augšupejas simbolu; ērgli, neglītā matērijā ieslodzītu gara simbolu; vilku, antimona simbolu un visbeidzot zēnu ar grāmatu, iniciācijas simbolu. Manai iztēlei nebija miera.      Iespējams, lielākā daļa Rīgas arhitektu šos simbolus izmantojuši neapzināti, daži, kā tas ir gadījumā ar leņķmēru un cirkuli, kuri atrodas uz kāda nama Vecrīgā (pilsētas viduslaiku daļā) - pauduši skaidru

Parto per Riga...

Immagine
…per fare una mostra! Nella mia città natale ho già fatto alcune esposizioni, ma questa sarà particolare perché rivelerà il legame del mio inconscio alla storia di questa città e ai suoi simboli.    Ho scoperto di aver esplorato la memoria del mondo archetipico e di aver usato da sempre il simbolismo alchemico nel mio lavoro senza però accorgermene. Questi elementi erano già dentro di me e non poteva essere diversamente, proprio perché sono nata e cresciuta a Riga, una città popolata dai simboli. Sin dall’infanzia ero attratta dai suoi misteri. Esploravo le vie, scoprendo sugli edifici presenze particolari come il ragazzo con la scala, simbolo di ascesa spirituale; l’aquila, simbolo di spirito costretto nella materia bruta; il lupo, simbolo dell’antimonio e infine il ragazzo con il libro, simbolo di iniziazione. La mia immaginazione non aveva pace.      Probabilmente la maggior parte degli architetti di Riga hanno usato questi simboli inconsapevolmente, a parte a

Lucca: Asta di Lu.C.C.A. per San Francesco. Aggiornamento

Immagine
La serata con l’asta di beneficenza   “Arte per l'Arte. Arte per la solidarietà”  per sostenere il restauro della facciata della Chiesa di San Francesco a Lucca  ha riscosso un grande successo di pubblico. Circa 150 partecipanti e una raccolta finale di quasi 45.000 euro, che andranno a sostenere il restauro della bellissima chiesa francescana. Tra i quadri venduti c’era anche il mio. Era la prima asta che veniva organizzata nella città di Lucca. Lolita

Un acaro pasquale

Immagine
Guardate questo acaro gigante che ho incontrato a Pasqua nel bosco!

Artista lettone Lolita Timofeeva ha vinto la causa contro Edizioni QuattroVenti di Urbino

Immagine
12 mila euro è costato alla casa editrice “lo scherzo” architettato da Enzo Rossi Roiss, il danno poteva essere minore se la casa editrice, palesemente rea, avesse proposto una transazione evitando così la causa. CONTINUA